قانون/ « اختيار تعطيلات مدارس به استان‌ها واگذار شود » عنوان يادداشت روزنامه قانون به قلم سيد حسن الحسيني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

موضوع توزيع تعطيلات مدارس در طول سال يا به عبارتي در نظر گرفتن تعطيلات زمستاني، از آنجايي که بحث آلودگي هوا به همه دانش‌آموزان آسيب‌پذير برمي‌گردد بسيار اهميت دارد. آموزش و پرورش بايد در بحث محيط زيست شرکت کند و مشارکت فعال داشته باشد. براي اين مهم دو راهکار عملي وجود دارد که يکي کوتاه‌مدت است و ديگري بلندمدت. در ارائه راهکارهاي کوتاه‌مدت سه پيشنهاد دارم که بتواند تعطيلات را متناسب با اقتضائات محيط‌زيستي کند. تعطيلات زمستاني قطعا مي‌تواند توجيه آموزشي هم داشته باشد. در اين تعريفي که ارائه مي‌کنم نظام آموزشي را يکپارچه در نظر مي‌گيرم که شامل آموزش عالي و آموزش و پرورش به صورت يکجا مي‌شود. آموزش عالي و آموزش و پرورش مي‌توانند تعطيلات زمستاني داشته باشند و در اين حالت شاهد اثرات مثبت آموزشي اين راهکار نيز باشند.
بدين ترتيب که با تعطيل شدن حدود يک ماه زمستان و بعد از ترم اول سه خاصيت مشخص متصور هستيم و در واقع سه اثر مثبت درنظام آموزشي دارد. اول اينکه به ترم دوم تحصيلي معنا مي‌بخشد و طول تحصيل را در ترم دوم افزايش مي‌دهد و متعادل مي‌کند. دوم، تعطيلات کم‌معناي تابستاني را کاهش مي‌دهد و وقتي تعطيلات تابستاني کاهش پيدا مي‌کند ارتباط دانش‌آموزان را با سيستم آموزشي به مدت طولاني منقطع نمي‌کند. سوم، خودبه‌خود سهم مشخص آموزش و پرورش در کاهش آلودگي‌ها و کاهش تردد به مدرسه براي جامعه و خانواده‌ها ايجاد مي‌کند و اين حداقل همراهي است که آموزش و پرورش مي‌تواند با محيط زيست داشته باشد. در اين حالت يقينا نظام آموزشي مي‌تواند موانع و مشکلات موجود را پيش‌بيني و مرتفع کند. اگر تعطيلات زمستاني برنامه‌ريزي شده در نظام آموزشي وجود داشته باشد، يقينا به نفع نظام آموزشي است. اين کار قطعا به مرحله ضرورت رسيده است و قدرت انتخاب کمتري در آن وجود دارد. از سوي ديگر، راهکارهايي هستند که در بلندمدت مي‌توانند تاثير‌گذار باشند.
ابتدا براي دانش‌آموزان نسبت به حفظ و صيانت محيط زيست حساسيت ايجاد مي‌کند و به انجام وظايف شهروندي هر يک از شهروندان و ازجمله دانش‌آموزان کمک مي‌کند. در واقع آموزش‌هايي لازم است که مي‌گويد چگونه بايد با محيط زيست برخورد داشت و بايد نسبت به محيط زيست حساس بود.
همچنين در بحث اقتصاد آموزش و پرورش هم اثراتي دارد و به مصرف کمتر انرژي و کمترشدن هزينه مدارس در سيستم آموزشي کمک مي‌کند. بسياري از مناطق در تابستان نياز به وسايل گرمايشي ندارند. مي‌توان براي آن‌ها فعاليت‌هاي زمستاني و تابستاني وي‍ژه برنامه‌ريزي کرد. در واقع نظام آموزشي در شرايط کنوني متمرکز است درحالي‌که بايد برنامه‌ريزي درسي غير‌متمرکز باشد و اختيار تعطيلات زمستاني و تابستاني به صورت غيرمتمرکز به استان‌ها واگذار شود.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد