آخرین خبر/ به آب روشن می عارفی طهارت کرد
علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید
هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد
به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز
به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد


نتیجه تفال :
1- خواجه دربیت چهارم می فرماید ( دل به بهای جان از پیچ و تاب گیسویش خریدار بلا و آشوب شد نم یدانم چه بهره ای برد که این معامله را کرد ) جنابعالی مقصود و هدف را از این معنی ریابید
2- ازناله و تردید دست بردارید و همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعا و نذر خود را ادا کنیدکه گشایش بسیار حاصل م یشود و سوره مبارکه طه از آیه 95 تا 70 را با حضور قلب و معنی بخوانید که بسیار کارساز خواهد بود
3- نگرانی و اضطراب جنابعالی ناشی از تردید و عدم اتکای به نفس شما می باشد درحالیکه این نیت قابل اجرا می باشد معتقدم کسی که عاشق نشود یا نباشد به قول جا می باید براو افسار زد
4- خبر خوشی دریافت م یکند و بیماری او شفا می یابد و گمشده پیدا و قرض ادا م یوشد و مژده ای دریافت م یکنید با شخص مهمی ملاقات خواهید کرد و آنگاه یکی از عزیران معامله ای سودمند انجام خواهد داد .
5- جنابعالی روحیه ای بدین شرح دارید : متعادل خوش شانس صمیمی رفیق دوست خوش باطن قدرشناس بی قید و بند وقت نشناس خوش باطن راستگو فداکار مسلط به نفس پرانرژی رک گو زود جوش ب ی ریا خوش بین اهل مسابفه
6- دراین هفته ملاقاتی سودمند و معامه ای پردرآمد در انتظار خانواده شماست چیزی که فکرش را نمی کردید و مدتها در انتظارش بودید دراین ماه برایتان انجام می پذیرد
7- مسافر م یآید هدیه ای دریافت م یکنید ولی ردمسابقه ای شکست را پذیرا نباشید و گمشده پیدا م یوشد او ضاع بر وفق مراد شما خواهد بود و زندگس شیرینی خواهید داشت به شرط آنکه نسبت به او حسود و بدبین نباشید
8- نگران مسافر خود نباشید که فعالیت های او مثمر ثمر واقع شده به زودی به اطلاع جنابعالی خواهد رسیاند 4 فرزند در طالع دارید که دومی کوشاتر و مهربان تر استشرح غزل :
١ -عارفى،در آغاز صبح،همین که مى‌خانه را زیارت کرد با شراب روشن و شفاف وضو ساخت!
 ٢ -همین که خورشید(که مانند جام طلایى بود)غروب کرد و از نظر پنهان شد،هلال ماه به دور
قدح اشاره کرد.[یعنى خمیدگى هلال ماه قوس جام شراب را به یاد آورد.ضمن آن که دور قدح به‌معناى گردش جام نیز منظور نظر است.مى‌گوید:طالع شدن هلال ماه یادآور این بود که ماه روزه به‌پایان و زمان آن فرا رسیده که جام را به گردش در آورى!]
 ٣ -خوشا به حال کسى که براى نماز و راز و نیاز با خدا از سر درد،با اشک چشم و خون جگر وضو
مى‌سازد.
۴-امام بزرگوار جماعت که مى‌خواست نمازى طولانى به جاى آورد،نخست خرقه‌ى خود را با شراب شست و شو داد![سر نماز داشت،یعنى قصد نمازگزارى داشت.خون دختر رز،کنایه از شراب‌است.]
 ۵ -دلم در حلقه‌ى زلف او،پریشانى و آشفتگى را براى خود خرید،نمى‌دانم از این معامله چه‌ سودى حاصل مى‌کرد![زلف یار را به حلقه‌اى تشبیه مى‌کند که دل عاشق اسارت در آن و پریشانى رابه جان مى‌خرد!]
 ۶ -اگر امام جماعت،امروز مرا طلب کند به او خبر دهید که حافظ با شراب وضو ساخته است![و با
چنین وضویى نمى‌تواند در صف نماز بایستد و نماز بخواند!]


منابع:

حافظ دیوان 
سایت کتاب های صوتی 
گنجور