آخرين خبر/ سعدي شيرازي، پادشاه سخن، در زندگي خويش سختي هاي زيادي کشيد، رنج سفر هاي طولاني اي به جان خريد تا تجربيات گرانقدري را کسب کرد و اين تجربيات را به نظم و نثر درآورد تا دريچه هاي حکمتي باشند براي آيندگانش
ما آخرين خبري ها نيز کتاب گلستان را که مي توان گفت از تاثير گذارترين کتاب در نثر ادبيات فارسي ست را براي شما کتابخوانان عزيزمان به اشتراک مي گذاريم.

قسمت قبل

علم و آگاهي ابزاري است که انسان را پرورش دهد (به خودشناسي برساند) نه اينکه تنها براي کسب مال و اموال باشد.
هرکه پرهيز و علم و زهد فروخت
خرمني گرد کرد و پاک بسوخت (1)

1_هر کس که خويشتن داري و دانش و تقواي خود را اسبابي براي کسب مال کند به مانند اين است که تمام هست و نيست خود را يکجا جمع کرده و به آتش کشيده است.


کتاب آقاي« محمد محمدي اشتهاردي»


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد