آخرین خبر/ سعدی شیرازی، پادشاه سخن، در زندگی خویش سختی های زیادی کشید، رنج سفر های طولانی ای به جان خرید تا تجربیات گرانقدری را کسب کرد و این تجربیات را به نظم و نثر درآورد تا دریچه های حکمتی باشند برای آیندگانش
ما آخرین خبری ها نیز کتاب گلستان را که می توان گفت از تاثیر گذارترین کتاب در نثر ادبیات فارسی ست را برای شما کتابخوانان عزیزمان به اشتراک می گذاریم.

قسمت قبل

علم و آگاهی ابزاری است که انسان را پرورش دهد (به خودشناسی برساند) نه اینکه تنها برای کسب مال و اموال باشد.
هرکه پرهیز و علم و زهد فروخت
خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت (1)

1_هر کس که خویشتن داری و دانش و تقوای خود را اسبابی برای کسب مال کند به مانند این است که تمام هست و نیست خود را یکجا جمع کرده و به آتش کشیده است.


کتاب آقای« محمد محمدی اشتهاردی»


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید