خراسان/ منصور ضابطیان مجری سابق برنامه رادیو هفت از سفرش به هند در سفرنامه اش آورده است:
فعالیت های طبیعی انسانی، کار هایی مثل دستشویی رفتن یا حمام کردن، در هند، بسیار طبیعی تر از آنچه ما در زندگی مان می پنداریم، تلقی می شود. از همین روست که به کرّات می توان صحنه هایی را در کنار خیابان دید که به خاطر رعایت ادب ترجیح می دهم درباره آن ننویسم.
کنار فشار های آب احتمالاً می توانید یکی دو نفر را ببینید که مشغول کف مالی خودشان هستند، بر سر هم آب می ریزند و به نظر می رسد از زندگی، لذتی عجیب می برند. اولین بار که چنین صحنه ای دیدم، در شهر «جیپور» بود. پیرمردی خشکیده، پارچه ای به کمر بسته بود و با تکه صابونی خودش را می شست. پسر جوانی هم چند قدم آن طرف تر، تن و بدنش را به آب سپرده بود. سوژه خوبی برای عکاسی بودند. خودم را به کوچه علی چپ زدم که یعنی ندیدم تان. بعد پشت درختی کمین و شروع کردم به عکس گرفتن. چند فریمی گرفته بودم که پسر جوان متوجه شد. منتظر بودم که فریاد اعتراضش بلند شود یا به سراغم بیاید و شروع کند به دعوا، اما ناگهان لبخندی صورتش را پوشاند و دست تکان داد. جرات کردم و جلو رفتم و کار را ادامه دادم. پسرک به پیرمرد هم اشاره کرد تا متوجه دوربین باشد، او هم لبخند زد و کارش را ادامه داد. یکی دو گدا هم خود را به ما رساندند و سعی کردند آن ها هم در کادر باشند. وقتی کار تمام شد، پسرک اشاره کرد که پول می خواهد. گدا ها هم برای آن که توی کادر دوربین قرار گرفته بودند، طلب پول کردند. همان جا بود که فهمیدم در هندوستان برای هر کاری باید سر کیسه را اندکی شل کرد. هیچ الزامی به پرداخت آن پول نیست، اما چنان با اعتماد به نفس از آدم پول می خواهند که چاره دیگری جز پرداخت پیدا نمی شود!


برگرفته از کتاب «مارک و پلو» اثر منصور ضابطیانبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید