آخرين خبر/ گويند که بطي در آبْ روشنايي ستاره ديد، پنداشت که ماهي است، قصدي مي‌کرد تا بگيرد و هيچ نمي‌يافت. چون بارها بيازمود و حاصلي نديد، فروگذاشت. ديگر روز هرگاه که ماهي بديدي گمان بردي که همان روشنايي است قصدي نپيوستي. و ثمرت اين تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.


کليله و دمنه/نصرالله منشيبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد