تبيان/ با توجه به هزينه ها و مشکلات مالي موجود در جامعه، براي دختر و پسر تهيه ي اسباب خيلي مشکل است، از طرفي هم زندگي بدون وجود وسايل امکانپذير نيست.
بارها ديده ايم که دختران زيادي تنها به خاطر نداشتن جهيزيه نمي توانند ازدواج کنند. جهيزيه جزو مال و دارايي زن به حساب مي آيد و در واقع زن به مرد اين اجازه را مي دهد که مي تواند با اين وسايل زندگي کند بنابراين مرد هيچ حقي نسبت به وسايل نخواهد داشت.
ماده 1118 قانون مدني مي گويد: «زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند» مي توان استقلال مالي زن بر جهيزيه را اثبات کرد. اگر چه آنچه که الان در جامعه رسم و عرف است اين است که جهيزيه را خانواده دختر تهيه مي کنند، اما حداقل با سه دليل فقهي، قانوني و عقلي مي توان گفت که تهيه جهيزيه بر عهده مرد است.
رابطه جهيزيه با مهريه
در عرف مرسوم است که بين مهريه و جهيزبه بايد ارتباط باشد و در واقع جهيزيه زن به تناسب مهريه اش بايد بالا باشد. در حالي که اين رابطه غلطي است زيرا، اولاً مهريه در مقابل تمکين زن از شوهر قرار گرفته و شوهر خود را در هنگام عقد ازدواج مشمول الذمه و مديون نموده تا اگر به هر علت کانون خانواده از هم پاشيد زن تضميمي براي دوران بي سر پناهي خود داشته باشد و اگر قرار شد زن در مقابل اين مبلغ که وصول آن هم با مشکلات عديده همراه است جهيزيه نقد به خانه شوهر بياورد، باز هدف قانونگذار از تعيين مهريه که کمک مالي به زن مي باشد برآورده نشده است.
اگر چه الان در جامعه رسم و عرف اين است که جهيزيه را خانواده دختر تهيه مي کنند، اما حداقل با سه دليل فقهي، قانوني و عقلي مي توان گفت که تهيه جهيزيه بر عهده مرد است
ثانياً مبلغ مهريه هم لازم نيست که زياد باشد و در روايات و احاديث تأکيد شده است مبلغ مهريه کم باشد که نشانه خوش قدمي و مبارکي ازدواج است. ليکن اگر شوهر از مهريه اي که تعيين شده، مبلغي را به زن نقداً بپردازد تا از آن مبلغ خانواده دختر جهيزيه اي خريداري نمايد امري بسيار مطلوب و منطقي است. زيرا در ازدواج بين حضرت علي (عليه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله عليه) هم، ماجرا به همين صورت بود که رسول خدا (صلي الله عليه و اله وسلم) مبلغ پانصد درهم به عنوان مهريه تعيين نمود و سپس به حضرت علي (عليه السلام) فرمود: يا علي زرهي را که صداق حضرت زهرا قرار داده اي بفروش و بهايش را نزد من بياور و علي (عليه السلام) زره را به بازار برد و آن را به پانصد درهم فروخت مبلغي را به اسماء و ام سلمه و مبلغي را هم به ابوبکر داد و آنها رفتند و جهيزيه حضرت فاطمه (سلام الله عليه ) را خريداري کردند.
جهيزيه که همان لوازم خانگي است از اجزاء نفقه بوده و نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا، لوازم منزل که به طور متعارف يا وضعيت زن متناسب باشد. اصولاً در شرع اسلام شوهر دو تکليف مالي نسبت به زن دارد، يکي مهريه است که مقدار آن در حين عقد يا توافق زوجين تعيين مي شود و ديگري نفقه.
جهيزيه به عهده مرد است يا زن؟
اگر چه آنچه که الان در جامعه رسم و عرف است اين است که جهيزيه را خانواده دختر تهيه مي کنند، اما حداقل با سه دليل فقهي، قانوني و عقلي مي توان گفت که تهيه جهيزيه بر عهده مرد است.
دليل فقهي:
جهيزيه که همان لوازم خانگي است از اجزاء نفقه بوده و نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا، لوازم منزل که به طور متعارف يا وضعيت زن متناسب باشد. اصولاً در شرع اسلام شوهر دو تکليف مالي نسبت به زن دارد، يکي مهريه است که مقدار آن در حين عقد يا توافق زوجين تعيين مي شود. ديگري نفقه است که برخلاف مهريه، فقط يک حق و دين مالي است که زن مي تواند آن را مطالبه کند. نفقه يک حکم تکليفي است که حتي اگر زن استطاعت مالي داشته باشد از گردن مرد ساقط نمي شود.
بنابراين، از نظر فقهي ترديدي وجود ندارد که تأمين کليه وسايل زندگي بر عهده شوهر است و از ابتداي تشکيل خانواده شوهر بايستي وسايل مورد نياز زندگي را تأمين نمايد، ليکن اگر شوهر هم توانايي خريداري و تأمين وسايل مورد نياز زندگي را ندارد همسرش بايد به حداقل امکانات شوهر قناعت کند .
دليل قانوني:
ماده 1107 قانون مدني، وسايل خانگي را که همان جهيزيه باشد از اجزاء نفقه دانسته که شوهر ملزم به فراهم کردن آنها مي باشد. جهت ضمانت اجرايي اين قانون گذار در ماده 642 قانون مجازات اسلامي، مجازات ترک نفقه را سه ماه و يک روز تا 5 ماه زندان تعيين کرده است.
دليل عقلي:
از نظر عقلي هم امکان تهيه جهيزيه توسط دختر بسيار سخت تر از پسر است. مثلاً در دو خانواده که از نظر شرايط اقتصادي مساوي هستند و يکي سه پسر و ديگري سه دختر دارد، مسلماً آن خانواده اي که سه پسر جوان دارد قدرت فعاليت اقتصادي بيشتري داشته و امکان تهيه جهيزيه براي آنها بيشتر امکان پذير است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد