ايران ناز/ لطف و مهرباني که پدر و مادردر حق فرزندان خود مي کنند را نمي توان با چيزي در اين دنيا معاوضه کرد. آن ها حاضرند هرکاري براي زندگي فرزند خود بکنند و گاهي حتي از جان خود نيز مي گذرند. چندي پيش در خيابان هاي پکن مردي ديده شد که به طور عجيبي در حال جمع کردن پول بود. او يک لباس سفيد به تن داشت که روي آن نوشته شده بود:”کيسه بوکس انساني، 10 يوآن براي هر مشت” و در مقابل او جعبه اي بود که مردم پول ها را درون آن مي ريختند.
ابتدا به نظر مي رسيد که اين مرد در حال گدايي به سبکي جديد است اما در اصل او پدري مهربان است که مشغول جمع کردن پول براي عمل فرزندش است. فرزند او بيماري خاصي دارد و هم اکنون نيز در بيمارستان منتظر رسيدن پول جراحي است. او در مقابل جعبه پول ها آزمايشات فرزندش را نيز گذاشته است که نشان از واقعيت حرف وي دارد. او به سختي توانسته است يک نوبت عمل بگيرد ولي براي انجام شدن آن بايد 700 هزار يوآن پول به حساب بيمارستان واريز کند.
“ژايا جان” به خبرنگاران گفت : « ابتدا قصد داشتم به مردم التماس کنم اما اين کار گدايان است و من قصد گدايي نداشتم به همين دليل اين راه را انتخاب کردم تا مردم اگر دوست دارند در مقابل مشتي به بدن من کمکي کنند تا فرزندم زودتر خوب شود.»