جار/ * 60 درصد بازار کار نمایشگاه داران با توقف واردات خودرو از دست رفت