جار/ * گل محمدی: احساس غرور باعث نزول پرسپولیس می شود