آخرین خبر/ ترکیه ای سازی در شمال؛ ترکیه ای در لبنان ابزارهای هوشمندی برای گسترش نفوذشان بر طرابلس و شمال لبنان را پیش می برند مشابه چارچوب نظریه «اطاعت» در بین جماعت اخوان المسلمین. بین طرابلس غرب و طرابلس فیحاء، جنگ سیطره بر جهان سنی می تواند برای لبنان خطرناک باشد. بسیاری از اتهامات امنیتی آشکار علیه ترکیه ای ها و سازمان اطلاعات ترکیه در حوادث شمال لبنان مطرح شده که آخرین شان اشاره محمد فهمی وزیر کشور و شهرداری ها درباره «یک طرف خارجی» بود، بدون اینکه نام ترکیه را بیاورد.