مهر/ هلند يک سال زودتر از موعد تعيين شده به هدف خود درباره استفاده ۱۰۰ درصدي از انرژي بادي براي قطارهاي خود دست يافت.
در حال حاضر تمام قطارهاي کشور هلند الکتريکي هستند که که انرژي مورد نياز خود را از مزرعه هاي بادي تامين مي کنند.
از سوي ديگر ساخت مزرعه هاي بادي جديد نيز سبب شده هلند يک سال زودتر از موعد تعيين شده به هدف خود درباره استفاده ۱۰۰ درصدي از انرژي بادي براي قطارهاي خود دست يابد.
اين کشور اکنون از کشورهاي همسايه خود در اتحاديه اروپا انرژي پاک مي خرد و از واحدهاي گازي براي تامين بقيه انرژي مورد نياز خود استفاده کند. اما ساخت مزرعه هاي بادي سبب شد که تمام انرژي ملزوم براي سيستم قطارها را مي توان به طور مستقل تامين شود.
در سال ۲۰۱۶ ميلادي شرکت هلندي قطار با شرکت توليد الکتريکي «انکو» همکاري کرد و ۷۵ درصد انرژي بادي مورد نياز خود را تامين کرد.
اين در حالي است که قرار بود در سال ۲۰۱۸ ميلادي کل الکتريسيته مورد نياز از انرژي بادي تامين شود. اما هفته گذشته ۱۰۰ درصد انرژي مورد نياز قطارها از انرژي بادي تامين شد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد