سیناپرس/ یکی از مهم‌ترین روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذور، پیش‌آماده‌سازی آن‌ها با استفاده از مواد یا وسایل مختلف است که «پرایمینگ» نامیده می‌شود. پژوهشگران کشورمان این کار را با استفاده از میدان‌های مغناطیسی انجام داده و به نتایج جالبی دست یافته‌اند.
پرایمینگ بذر توسط میدان‌های مغناطیسی که به «مگنتو پرایمینگ» معروف است، به‌عنوان راهکاری اکولوژیک، مؤثر و ارزان قیمت برای بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهان مطرح می باشد.
این شیوه آماده سازی بذور، توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه های فردوسی مشهد و تربت حیدریه بر روی بذر گیاه کنجد مورد آزمایش قرار گرفته است.
بدین منظور، محققین بذرهای کنجد را به‌صورت توده‌ای درون کیسه پلاستیکی نازک قرار داده و سپس توسط میدان‌های مغناطیسی با شدت ها و زمان‌های مختلف تیمار نمودند. پس از این مرحله، خصوصیات مرتبط با جوانه زنی بذرها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پرایمینگ بذر توسط میدان‌های مغناطیسی که به «مگنتو پرایمینگ» معروف است، به‌عنوان راهکاری اکولوژیک، مؤثر و ارزان قیمت برای بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهان مطرح می باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد که هرچند میدان‌های مغناطیسی اثر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی نهایی نداشتند، ولی پرایمینگ بذرها با میدان مغناطیسی با شدت 50 میلی تسلا به مدت 20 دقیقه منجر به افزایش «سرعت جوانه‌زنی» بذور کنجد نسبت به تیمار شاهد گردید.
در این آزمایش بیشترین طول ریشه‌چه، طول گیاهچه و نیز شاخص طولی بنیه گیاهچه متعلق به تیمار 75 میلی تسلا به مدت 60 دقیقه و بیشترین وزن خشک گیاهچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه متعلق به تیمار 100 میلی تسلا برای 20 دقیقه بود.
مطابق یافته های این پژوهش، قرار گرفتن بذرهای گیاه دارویی و روغنی کنجد به مدت یک ساعت در معرض میدان مغناطیسی دارای شدت 75 میلی تسلا و یا مدت زمان 10 دقیقه در معرض 25 میلی تسلا، بهترین نتایج را برای بهبود خصوصیات جوانه زنی این بذور به دنبال دارند.
یافته های این مطالعه علمی پژوهشی در آخرین شماره از دوفصلنامه «پژوهش های بذر ایران» وابسته به دانشگاه یاسوج به چاپ رسیده است.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید