سيناپرس/ يکي از مهم‌ترين روش‌هاي بهبود جوانه‌زني بذور، پيش‌آماده‌سازي آن‌ها با استفاده از مواد يا وسايل مختلف است که «پرايمينگ» ناميده مي‌شود. پژوهشگران کشورمان اين کار را با استفاده از ميدان‌هاي مغناطيسي انجام داده و به نتايج جالبي دست يافته‌اند.
پرايمينگ بذر توسط ميدان‌هاي مغناطيسي که به «مگنتو پرايمينگ» معروف است، به‌عنوان راهکاري اکولوژيک، مؤثر و ارزان قيمت براي بهبود خصوصيات جوانه‌زني و سبز شدن گياهان مطرح مي باشد.
اين شيوه آماده سازي بذور، توسط گروهي از پژوهشگران دانشگاه هاي فردوسي مشهد و تربت حيدريه بر روي بذر گياه کنجد مورد آزمايش قرار گرفته است.
بدين منظور، محققين بذرهاي کنجد را به‌صورت توده‌اي درون کيسه پلاستيکي نازک قرار داده و سپس توسط ميدان‌هاي مغناطيسي با شدت ها و زمان‌هاي مختلف تيمار نمودند. پس از اين مرحله، خصوصيات مرتبط با جوانه زني بذرها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

پرايمينگ بذر توسط ميدان‌هاي مغناطيسي که به «مگنتو پرايمينگ» معروف است، به‌عنوان راهکاري اکولوژيک، مؤثر و ارزان قيمت براي بهبود خصوصيات جوانه‌زني و سبز شدن گياهان مطرح مي باشد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که هرچند ميدان‌هاي مغناطيسي اثر معني‌داري بر درصد جوانه‌زني نهايي نداشتند، ولي پرايمينگ بذرها با ميدان مغناطيسي با شدت 50 ميلي تسلا به مدت 20 دقيقه منجر به افزايش «سرعت جوانه‌زني» بذور کنجد نسبت به تيمار شاهد گرديد.
در اين آزمايش بيشترين طول ريشه‌چه، طول گياهچه و نيز شاخص طولي بنيه گياهچه متعلق به تيمار 75 ميلي تسلا به مدت 60 دقيقه و بيشترين وزن خشک گياهچه و شاخص وزني بنيه گياهچه متعلق به تيمار 100 ميلي تسلا براي 20 دقيقه بود.
مطابق يافته هاي اين پژوهش، قرار گرفتن بذرهاي گياه دارويي و روغني کنجد به مدت يک ساعت در معرض ميدان مغناطيسي داراي شدت 75 ميلي تسلا و يا مدت زمان 10 دقيقه در معرض 25 ميلي تسلا، بهترين نتايج را براي بهبود خصوصيات جوانه زني اين بذور به دنبال دارند.
يافته هاي اين مطالعه علمي پژوهشي در آخرين شماره از دوفصلنامه «پژوهش هاي بذر ايران» وابسته به دانشگاه ياسوج به چاپ رسيده است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد